Algemene verkoop & waarborgsvoorwaarden

1. Onze offertes geschieden onder voorbehoud van onze beschikbare voorraad; alle bestellingen zullen slechts als aanvaard beschouwd worden mits akkoord van do direktie.

2. Leveringstermijnen, afmetingen en gewichten, die in de offerte bepaald worden, zijn louter ten titel van aanduiding verstrekt. Eventuele vertragingen in de levering zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding van onzentwege, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling.

3. Onze goederen worden geacht geleverd te zijn op het ogenblik dat zij ter beschikking van de koper gesteld worden; of, in geval van verzending, op het ogenblik dat zij ons bedrijf verlaten. Het risiko wordt op dat ogenblik op de koper overgedragen.

4. Onze goederen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 5 (vijf) werkdagen na de levering, of, in geval van verzending op het ogenblik van de aankomst van de goederen op het adres dat aangeduid werd door de koper. Desgevallend dient de terugzending franco ons bedrijf te geschieden.

5. Al Onze fakturen zijn kontant betaalbaar in onze inrichtingen, netto en zonder disconto, op de datum van de levering, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling.

6. Fakturen die op de vervaldag niet betaald zijn, zullen automatisch en van rechtswege met een nalatigheidsinterest van 2% per maand vermeerderd worden, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Bovendien zal elke som die 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald gebleven is, vermeerderd worden met een schadevergoeding die tussen partijen bij overeenkomst bepaald wordt op 20 % van het nog verschuldigd saldo met een minimum van 37,18€ ,dit als forfaitair en onherroepelijk strafbeding.

7. De waarborg op de door ons verkochte goederen is uitsluitend beperkt tot deze van onze leveranciers, en hoogstens ten belope van het bedrag van de geleverde goederen, rekening houdende met de graad van gebruik, met uitsluiting van alle schade en interesten, of van vrijwaring tegen eventuele vorderingen van schadelijdende derden. Onderhavige klausule is toepasselijk zowel op de kontraktuele aansprakelijkheid als op de aansprakelijkheid op basis van artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg dekt niet de beschadiging opgelopen tengevolge van een verkeerd gebruik of van overmatige of ontoereikende bandenruk. De waarborg is ondergeschikt aan het nazicht door de koper van het goed aanspannen van de vestigingsbouten of -moeren en van de juiste bandendruk, na 30 en 100 km te rekenen vanaf het monteren van de banden op het voertuig. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor verlies van wieldoppen. Onze waarborg is, in geval van montage veil een band, afhankelijk van het plaatsen van een nieuwe binnenband, of voor tubeless-banden, van nieuwe ventielen.

8. Voor voertuigen die ons werkzaamheden zijn toevertrouwd, zijn wij enkel aansprakelijk op voorwaarde dat ze binnen onze inrichtingen gebracht werden, tijdens de normale openingsuren ervan en er tijdens diezelfde uren uil afgehaald worden. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning of be-chadiging van goederen of andere voorwerpen die zich in de voertuigen bevinden welke ons worden toevertrouwd. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor werken die rechtstreeks van ons personeel gevraagd worden, zonder onze tussenkomst. Onderhavige klausule is zelfs toepasselijk in geval van onze zware fout of zware fout of bedrag van onze ondergeschikten.

9. De klant verbint zich ertoe het voertuig dat ons voor werken toevertrouwd werd, terug af te halen op de datum die voor het einde van die werken overeengekomen werd. Bij ontstentenis daarvan is onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alle risiko's opnieuw op de klant overgedragen worden, onder voorbehoud van het standgeld dat wij gerechtigd zijn hem aan te rekenen.

10. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel, tenzij wij, optredend als eiser, zouden verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken. Van deze klausule tot toekenning van rechtsbevoegdheid zal niet afgeweken worden, zelfs niet in geval er meerdere verweerders zijn, noch in geval van samenhang, van tussenvordering of van een beroep op de waarborg, evenmin als in geval van aanvaarding van een vergoeding, wissels of gelijk welke andere betalingswijze, waarvoor uitdrukkelijk overeengekomen wordt dat daardoor geen schuldvernieuwing tot stand komt, noch in geval van franko verzending.

11. Onze verkopen en commerciële operaties zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische Wet en aan de commerciële gebruiken van Brussel, voorzover er niet afgeweken wordt door de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.