Copyright

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden voor deze site

Op het gebruik van de site Centrale Américaine zijn de hierna beschreven algemene voorwaarden van toepassing. Bij een bezoek aan deze site wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Kwaliteit van de informatie en service, aansprakelijkheidsbeperking

Centrale Américaine besteedt de grootste zorg aan het maken van haar site. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie op de site helemaal juist is.
De gebruiker dient zich er eveneens van bewust te zijn dat deze informatie zonder bericht vooraf gewijzigd kan worden. Hieruit volgt dat Les rêves de Fabienne elke aansprakelijkheid van de hand wijst voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Op de portaalsite staan hyperlinks naar andere internetsites. Centrale Américaine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gebruiker dient zich te conformeren aan de gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Centrale Américaine niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de adressen op de site of de domeinnamen op haar site.

Hoewel Centrale Américaine zich tot het uiterste inspant om een onderbreking wegens technische problemen te voorkomen, wijst zij elke aansprakelijkheid wegens onderbrekingen van de service of andere technische problemen van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op de site vallen onder het auteursrecht of, indien het gegevensbestanden betreft, onder specifieke wetgeving. Al deze elementen zijn eigendom van Centrale Américaine, of, in het desbetreffende geval, van een derde bij wie Centrale Américaine de nodige autorisaties heeft verkregen.

De tekstuele of cijfermatige informatie op de site kan gratis worden gebruikt indien de bron wordt vermeld en alleen voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden, tenzij anders is bepaald. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, alsmede elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen op de site, zoals grafische lijnen, afbeeldingen, geluiden of informaticatoepassingen, zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden. Iedere aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van Centrale Américaine (info@centrale-americaine.com).

Hyperlinks naar deze site aanmaken

Centrale Américaine staat het maken van oppervlaktelinken (surface linking) naar de homepage van deze portaalsite of naar elke andere pagina in zijn geheel zonder voorafgaand verzoek toe. Daarentegen is schriftelijke toestemming nodig van Centrale Américaine voor het gebruik van alle geschikte technieken om de hele portaalsite of een deel ervan in een andere internetsite te integreren en waarbij, ook al is het maar gedeeltelijk, de (exacte) oorsprong van de informatie verhuld wordt of waarbij daarover verwarring zou kunnen ontstaan, zoals framing en in-lining. Elke aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van Centrale Américaine (info@centrale-americaine.com).

Overgebrachte informatie

Volgens de wet van het Grondgebied waaronder deze site valt, mag u geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of blasfemische informatie of iedere andere informatie die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, overbrengen.